Služby

VYPRACOVANIE PREBERACIEHO PROTOKOLU VŠETKÝCH
REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV A SPISOV PREVZATÝCH DO
ÚSCHOVY

PREVOZ REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV NA NÁKLADY
SKLADOVATEĽA DO NÁŠHO REGISTRATÚRNEHO STREDISKA
V MICHALOVCIACH

VYTRIEDENIE ZÁZNAMOV SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH
ZÁZNAMOV SO ZNAKOM HODNOTY "A" A BEZ ZNAKU
HODNOTY "A"

VYTRIEDENIE ZÁZNAMOV BEZ ZNAKU HODNOTY "A" PRI
ZÁZNAMOCH S DLHODOBOU DOBOU ULOŽENIA A ICH
DLHODOBÁ ÚSCHOVA VRÁTANE OCHRANY PRED
ODCUDZENÍM, POŠKODENÍM A ZNIČENÍM

VYPRACOVANIE ZOZNAMOV REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV SO ZNAKOM HODNOTY „A“ A BEZ ZNAKU HODNOTY „A“ V ZMYSLE ZÁKONA Č. 395/2002 Z.Z. O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH A O DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV A VYHLÁŠKY MVSR Č. 628/2002 Z.Z., KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH, KTORÝM UPLYNULA LEHOTA ULOŽENIA

SPRACOVANIE NÁVRHOV NA VYRADENIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV SO ZNAKOM HODNOTY „A“ A BEZ ZNAKU HODNOTY „A“ V ZMYSLE ZÁKONA Č. 395/2002 Z.Z. O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH A O DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV A VYHLÁŠKY MVSR Č. 628/2002 Z.Z., KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH, KTORÝM UPLYNULA LEHOTA ULOŽENIA

OZNÁMENIE MIESTA ULOŽENIA PRÍSLUŠNÝM INŠTITÚCIÁM (MIESTNY PRÍSLUŠNÝ ŠTÁTNY ARCHÍV, SOCIÁLNA POISŤOVŇA)

ODOVZDANIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV SO ZNAKOM HODNOTY „A“ PRÍSLUŠNÉMU ŠTÁTNEMU ARCHÍVU

FYZICKÁ LIKVIDÁCIA (SKARTÁCIA) REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV BEZ TRVALEJ DOKUMENTÁRNEJ HODNOTY, KTORÝM UPLYNULA LEHOTA ULOŽENIA, EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM PO SCHVÁLENÍ PRÍSLUŠNÝM ŠTÁTNYM ARCHIVOM V ROČNÝCH INTERVALOCH

ULOŽENIE PÍSOMNOSTÍ DO VECNÝCH SKUPÍN A ROČNÍKOV ICH OZNAČENIE REGISTRATÚRNOU ZNAČKOU A LEHOTOU ULOŽENIA PODĽA REGISTRATÚRNEHO PLÁNU, NÁSLEDNE ICH ULOŽENIE DO ŽELEZNÝCH REGÁLOV V ARCHÍVNYCH BOXOCH PRE ÚSCHOVU PÍSOMNOSTÍ, ČÍM SA ZABRÁNI DEGRADAČNÝM VPLYVOM

VYHĽADANIE A ZASLANIE KÓPIÍ, ODPISOV, VÝPISOV ZO ZLOŽKY PRE SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY PO CELÚ DOBU ULOŽENIA

POSKYTOVANIE KÓPII, POTVRDENÍ, ODPISOV A VÝPISOV ZO ZÁZNAMOV OPRÁVNENÝM OSOBÁM, BÝVALÝM ZAMESTNANCOM A INŠTITÚCIÁM PRE DÔCHODKOVÉ A INÉ POTREBY

Referencie

Zákony

Kontakt